Regulamin sprzedaży

Data publikacji: 19.08. 2017 ze zmianami w związku z obowiązywaniem RODO (zmiany dokonane 24.05.2018)

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.nowicka-misiewicz.com realizuje Anna Rymer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Rymer Self – Terapia i Rozwój.” z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Dąbrowskiego 11/3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5732413810

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail self.lifecoach@gmail.com oraz numerem telefonu 511 74 54 24

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
3) Operator Płatności – tpay.com, któ­re­go wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem je­st Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z sie­dzi­bą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpi­sa­na do re­je­stru przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu­me­rem KRS 0000412357, nu­mer NIP 7773061579, REGON 300878437, ka­pi­tał za­kła­do­wy 4 798 500,00 PLN (wpła­co­ny w ca­ło­ści).
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Strona – Strona dostępna pod adresem www.nowicka-misiewicz.com
6) Sprzedawca – Anna Rymer, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Rymer Self – Terapia i Rozwój” z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Dąbrowskiego 11/3 posługująca się numerem NIP5732413510.

§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.
7. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane w na Stronie są cenami brutto.
8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3
Zawieranie umowy
1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
3) wypełnić formularz zamówienia,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.
3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem na Stronę .

§ 4
Dostawa produktu elektronicznego
1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w postaci jego wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://bit.ly/2krp7ut jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 6
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bit.ly/2kToUnC, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca - Anna Rymer, SELF - Terapia i Rozwój.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
2) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) z 25 maja 2018.

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
1) wglądu do swoich danych osobowych,
2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.
11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w na Stronie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

5. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.nowicka-misiewicz.com i jej subdomeny kursy.nowicka-misiewicz.com

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Anna Rymer, SELF – Terapia i Rozwój, ul. Dąbrowskiego 11/3d, 42-202 Częstochowa, NIP 5732413810
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.nowicka-misiewicz.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownik kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem self.lifecoach@gmail.com.

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Podjęte przez Administratora środki ochrony danych:
 • ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
 • dostęp do sprzętu zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
 • dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane zabezpieczony użytkownikiem i hasłem;
 • upoważnienie pracownika do przetwarzania danych,
 • zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych, by nie mogli podejrzeć danych
 • dokumenty w formie papierowej odpowiednio zabezpieczone.
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcami i używanymi serwisami.
 • niepozostawianie na wierzchu dokumentów z danymi osobowymi,
 • zainstalowanie certyfikatu SSL dla domeny, pod którą znajdują się formularze służące do przesyłania danych osobowych.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Zenbox– w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia),
 • Freshmail– w celu korzystania z systemu mailingowego (akceptacja regulaminu),
 • Biuro finansowe Wiesław Miśkiewicz - w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego. (umowa powierzenia)
 • T-pay w celu korzystania z systemu sprzedażowego (akceptacja regulaminu).

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie śledzące

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.
 • Cookies podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

  Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony i w tym zakresie korzysta z narzędzia Google Analytics.

Marketing. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować reklamę do Użytkownika w tym serwisie.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo. Administrator osadził na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo.

Komentarze. Komentarze na blogu obsługiwane są przez system Disqus. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.